Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DE RECREANTEN SPORTVERENIGING, gevestigd te Vianen, Wilgenstraat 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40323924, hierna te noemen “De Vereniging”.

De Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. Persoonsgegevens van leden en/of ouders en verzorgers worden door De Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinde; – Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Verwerking van persoonsgegevens van de leden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de vereniging De Recreanten de volgende persoonsgegevens van het lid vragen:
– Voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum; geslacht
– Adres, telefoonnummer, e-mailadres;
– Bank- en betaalgegevens
– Zo nodig medische relevante informatie Medische relevante informatie wordt gevraagd als leden of wettelijke verantwoordelijken dit relevant achten voor de veiligheid van het lid.

Verwerking van persoonsgegevens van ouder/verzorger/ wettelijke vertegenwoordiger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
– Adres, telefoonnummer, e-mailadres;
– Z.n. bank en betaalgegevens

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers

Persoonsgegevens van bestuursleden en vrijwilligers worden door vereniging De Recreanten verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Uitvoering geven aan de overeenkomst Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De geheimhoudingsovereenkomst Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan vereniging De Recreanten de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
– Adres, telefoonnummer, e-mailadres;
– VOG – Verklaring omtrent gedrag
– Identiteitsbewijs (bestuur)

Uw persoonsgegevens worden door vereniging De Recreanten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
– Groepsfoto’s zullen worden bewaard voor het archief van de vereniging.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Leden kunnen pas vanaf het 16e levensjaar lid worden van de vereniging.
(uitzonderingen zijn mogelijk na beraad door het bestuur en begeleiding)

Bewaartermijn

Vereniging De Recreanten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens vereniging De Recreanten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en beveiligen deze;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze bestuurders en begeleiders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Bestuur Sportvereniging De Recreanten
Wilgenstraat 27
4131 AL Vianen
info@derecreanten.nl

Terug naar home